Zákaznická podpora:+420 735 157 165

Jsme sociální podnik

EKONOMICKÁ PROSPERITA

Sociální podnik

Rodinná firma Ozdoba CZ s.r.o. je sociálním podnikem od roku 2014.

Společensky prospěšným cílem společnosti jako sociálního podniku je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Sociální podnik

Principy fungování sociálního podniku:

Rodinná firma Ozdoba CZ s.r.o. je sociálním podnikem od roku 2014. Společensky prospěšným cílem společnosti jako sociálního podniku je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

 • Společnost naplňuje cíle sociálního podniku zaměstnáváním osob znevýhodněných na trhu práce v minimálním podílu 30 % z celkového počtu zaměstnanců. Cílovými skupinami jsou zejména osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o osobu blízkou, osoby nad 55 let.
 • V roce 2021 byl celkový průměrný počet zaměstnanců 26, z toho 14 osob ze znevýhodněných skupin obyvatelstva.
 • V roce 2022 byl celkový průměrný počet zaměstnanců 22, z toho 11 osob ze znevýhodněných skupin.
 • K 31.7.2023 byl celkový průměrný počet zaměstnanců 18, z toho 7 osob ze znevýhodněných skupin.
 • Zaměstnanci jsou informování o chodu společnosti a mohou se přiměřeně podílet na rozhodování o dalším rozvoji jednotlivých podnikatelských aktivit.
 • Zaměstnanci jsou informování o chodu společnosti pravidelně vždy jednou za čtvrt roku na celopodnikové schůzce. Každý projednaný bod je v závěru schůze otevřen diskuzi a připomínkám. Zapojování zaměstnanců probíhá dle vypracované strategie, kdy každý ze zaměstnanců je do rozhodujících procesů zapojován podle jeho individuálních možností a jeho pracovní náplně, pracovní pozici. Předávané informace jsou předávány tak, aby jim všichni zaměstnanci rozuměli. Každý den je jim na pracovišti k dispozici jejich nadřízený pracovník, ten pak konzultuje jejich připomínky na pracovních poradách, které jsou pořádány 2 x za týden. Následně jsou jim sdělovány odpovědi na jejich připomínky formou osobních konzultací, rozhovorů. Připomínky, které se týkají všech a celého chodu společnosti jsou pak zveřejňovány formou zápisu a jeho vyvěšením na nástěnkách.Společnost reinvestuje každý rok více než 51 % zisku do rozvoje a zkvalitnění svého sociálního podnikání a naplnění jeho prospěšného cíle. Společnost investuje zejména do dalšího vzdělávání zaměstnanců, zlepšování pracovního prostředí a podmínek práce. V minulém období byl zisk reinvestován do nákupu tepelného čerpadla na vytápění budovy jako alternativy za plynové vytápění, které při energetické krizi výrazně podražilo.
 • Společnost vytváří vhodné podmínky pro činnost zaměstnanců z cílových skupin a jejich integraci. Vedení zaměstnanců je založeno na sdílené vizi a naplňování této vize. Transformační vedení podporuje vzájemnou inspiraci a motivaci členů podniku. Řízení zaměstnanců je spíše v rovině demokratické. Vedoucí na jednotlivých pracovištích pomáhají v utváření vzájemné důvěry a důvěry v sociální podnik, pracují s neustálými změnami, měnícími se okolnostmi a podmínkami. Pracovníci mají možnost zažívat poměrně velkou míru autonomie a mají velký prostor ke kreativitě například v rozvíjeních nových přístupů a postupů při práci, navrhování nových typů výrobků, nových směrů pro dekorování skleněných ozdob. Tyto skutečnosti podporují možnost seberealizace a dobrý pocit z vykonané práce. Pracovně právní vztahy jsou v podniku uzavírány převážně na hlavní pracovní poměr s možností úpravy pracovní doby. Pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou využívány nástroje, které jsou efektivní a zároveň finančně dostupné. Mezi ně se řadí především koučink, mentoring a supervize.
 • Řízení lidských zdrojů je zaměřeno především na lidský faktor, na poskytování uznání, podpory a na seberealizaci zaměstnance, je podporována motivace plnit společné cíle.
 • Společnost při svém podnikání zohledňuje environmentální aspekty výroby a spotřeby. Společnost je zapojena do systému sběru a recyklace obalových odpadů EKO-KOM pod číslem EK-F00030163. Od svých dodavatelů materiálů požaduje formuláře Prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy v nichž, výrobce (dovozce) potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky. Pravidelně provádí měření znečišťování ovzduší, které zajišťuje firma INECO a.s, Dvůr Králové n.L., každé 3 roky dle platných předpisů. Při ruční výrobě společnost nevyužívá žádné specifické spotřebiče, pouze spotřebiče jako je osvětlení na pracovištích, kde je instalováno LED osvětlení. Dále využívá spotřebiče pro stravování zaměstnanců, jako je lednice třídy A+ a mikrovlné trouby třídy C, malou elektrickou desku třídy E. Odpady ve výrobě jsou tříděny dle druhů: kaly ze stříbření jsou likvidovány společností Ekoservis s.r.o. Liberec, skleněný a papírový odpad odebírá firma Lukáš Trade, Dvůr Králové n.L., směsný odpad vyváží Technické služby Dvora Králové n.L., veškeré odpady z lakovny likviduje Ekoservis s.r.o. Liberec. Každý rok předkládá podnik hlášení o nakládání s odpady kontrolnímu úřadu Životního prostředí města Dvora Králové n.L. a tento úřad provádí pravidelné kontroly. Datum poslední kontroly je ze dne 23.11.2022, kontrolu provedla Česká inspekce životního prostředí, Hradec Králové. V provozovně je umístěna klimatizace Daikyn typu RXB35C5V189, která reguluje výkyvy teplot na pracovištích. Společnost se zaměřuje na působení v místě svého podnikání, zejména spolupracuje s místními stakeholdery, využívá věcných a lidských zdrojů v místě podnikání, spolupracuje s místním úřadem práce, orientuje se na místní odběratele.
 • Společnost již několik let aktivně spolupracuje s městským muzeem ve Dvoře Králové n.L., které má ve svých prostorách umístěnu stálou expozici vánočních ozdob. Společnost dodává do jejich sbírky nové předměty a provádí údržbu a opravy starých exponátů.
 • Poskytuje dárky a upomínkové předměty místním kulturním organizacím, místní samosprávě, obecně prospěšným organizacím, sportovním klubům, školám a dalším. V těchto případech se především jedná o prezentační dary místního folkloru a o sponzorské příspěvky do soutěží či tombol. Nasmlouvaným místním obchodům je pak umožňován komisní prodej výrobků.
 • Pro místní odběratele je otevřena podniková prodejna s provozní dobou Po – Pá od 7.00 do 14.30 hodin. Podnik je otevřen i zájemcům, kteří se chtějí seznámit s výrobním procesem a jsou pro ně organizovány exkurze s průvodcem. Rezervaci exkurze je možné provést prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky.
 • Při výběru dodavatelů jsou zohledňovány nejen environmentální aspekty výroby a spotřeby, ale také jejich místní příslušnost. V tomto směru je možné preferovat a využívat především dodavatele kancelářských potřeb (podnik Azorella s.r.o.. chráněná dílna), místní tiskárny (společnost ARPA), dodavatele ochranných pomůcek, úklidových prostředků (Plachetka s.r.o., Žireč), dodavatele barev a laků (Barvy a laky prodejna Dvůr Králové n.L.), dodavatele pro kompletaci výrobků (podnik Lucid s.r.o., Detoa Albrechtice, Skleněné kameny a další).
 • Podnik zaměstnává obyvatele v místě sídla a provozovny společnosti a obyvatele ze spádových oblastí (okres Trutnov a Jičín).
 • Téměř 100% celkových výnosů společnosti je zajištěno tržbami z prodeje vlastních výrobků.
 • Společnost je nezávislá v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. Společnost má jediného vlastníka.
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz